Trung tâm đã giúp tôi có được những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tôi có thể tự tin hơn với công việc hiện tại của mình.