Giá trị cốt lõi SCF đang theo đuổi là tính kỷ luật, đồng nhất trong đào tạo và danh dự của một tập thể. Chúng tôi có 3 nguyên tắc không bao giờ thay đổi, là kim chỉ nam cho mọi hành động của công ty

KỶ LUẬT:
    Giảng viên, học viên và bộ phận hỗ trợ có, tác phong làm việc và học tập chuyên nghiệp, độc lập, sáng tạo, có trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm
ĐỒNG NHẤT:
    Xóa bỏ khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế, tất cả chương trình đào tạo tương đồng với thực tế trong các kỹ năng chuyên môn thực tế tại Trường học và các doanh nghiệp
DANH DỰ:
    Dựa trên tâm của nhà giáo và danh dự của một tập thể , chúng tôi cam kết sẽ đem lại những khóa học thiết thực, có ý nghĩa cho học viên,mang đến cho các cơ quan đơn vị Trường học, Doanh nghiệp những nhân viên có thái độ tốt, vững vàng kiến thức và thành thạo kỹ năng.